PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. MIKOŁAJA I FRANCISZKA KSAWEREGO

informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.:

„Konserwacja i ochrona zabytków kościoła p.w. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie”

( nr RPOP.05.03.01-16-0016/16)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

 

Cel projektu:  ochrona oraz wzrost dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego przyczyniająca się do rozwoju współpracy przygranicznej oraz wzrostu liczby odwiedzających kościół, który uważany jest za jeden z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w regionie.

 

Dążąc do realizacji celu projektu odrestaurowano i wyeksponowano 10 zabytków ruchomych Kościoła – zasobów o szczególnym znaczeniu dla tożsamości regionalnej i kulturowej Śląska Opolskiego, prezentujących wyjątkowe walory historyczne i estetyczne.

 

Wykonane prace restauratorsko-konserwatorskie objęły w szczególności:

  • Ołtarz główny,
  • Ołtarze boczne ( p.w. Św. Franciszka Ksawerego, p.w. św. Jana Chrzciciela, p.w. Świętego Krzyża, p.w. Matki Boskiej, p.w. św. Jana Nepomucena),
  • Ambonę,
  • Chrzcielnicę
  • 2 szt. Stalli

 

Celem niwelowania barier w dostępie do zasobów dziedzictwa kulturowego dostosowano istniejącą infrastrukturę obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osób niedosłyszących oraz niewidomych). W ramach projektu został zainstalowany system dla osób niedosłyszącychpętla indukcyjna, a ponadto przy każdym z odrestaurowanych zabytków ruchomych powstały tabliczki edukacyjno-informacyjne tłumaczone także na alfabet Braille’a. Strona www Parafii uzyskała nową funkcjonalność – możliwość powiększenia tekstu oraz ustawienia kontrastu co jest niezmiernie istotne dla osób słabowidzących odwiedzających naszą witrynę.

Ze względu na bliskość pogranicza czeskiego oraz stale rozwijającą się turystykę zza naszej zachodniej granicy, wszystkie materiały informacyjne zostały przetłumaczone także na język czeski oraz niemiecki. Dodatkowo dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, na tabliczkach edukacyjno-informacyjnych oraz na wyprodukowanych ulotkach umieszczono kody QR uzyskując możliwość przekierowania użytkownika telefonu do strony internetowej oraz odsłuchu audio przygotowanych materiałów.

W okresie realizacji projektu Kościół Parafialny wpisany do rejestru zabytków został wyposażony w nowoczesny system przeciwpożarowy mający na celu uchronić obiekt oraz odrestaurowane zabytki  przed groźbą zniszczenia.

 

Realizacja projektu oprócz oczywistego podniesienia atrakcyjności Kościoła Parafialnego w Otmuchowie  pozytywnie wpływa na wizerunek miasta Otmuchów jako miejsca o atrakcyjnych walorach kulturalno-turystycznych, a także ma wpływ na wzrost świadomości społeczeństwa dotyczący dziedzictwa kulturowego regionu, szczególnie w zakresie zabytków z epoki baroku.