MINISTRANCI

 

WSPÓLNOTA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA PARAFII OTMUCHÓW

[…] Do posługiwania przy ołtarzu oraz do pomocy kapłanowi i diakonowi mogą być upoważnieni świeccy ministranci, którzy noszą krzyż, świece, kadzielnicę, chleb, wino, wodę […] Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. W celebracji eucharystycznej lektor ma właściwą mu funkcję, którą on sam winien pełnić. […] Zadaniem psałterzysty jest wykonywanie psalmu lub innej pieśni biblijnej zamieszczonej między czytaniami. Aby psałterzysta mógł poprawnie pełnić swoją funkcję, powinien koniecznie posiąść sztukę wykonywania psalmodii oraz zdobyć umiejętność prawidłowej wymowy i dykcji. […] Wypada, aby przynajmniej w katedrach i w większych kościołach był odpowiednio przygotowany mistrz ceremonii, który by się troszczył o należytą organizację czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez wyświęconych szafarzy i przez wiernych świeckich w sposób godny, w należytym porządku i pobożnie.

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr: 99, 100, 102, 106


Regulamin, zgoda Rodzica i grafik zbiórek – kandydaci na ministrantów

Regulamin LSO na Rok Szkolny i Katechetyczny 2023/2024

→KALENDARIUM ZBIÓREK

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców (uczęszczających do klasy II lub III Szkoły Podstawowej oraz starszych), którzy pragnęliby dołączyć do wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza Parafii Otmuchów!

Kurs przygotowujący dla kandydatów do pełnienia funkcji ministranta w naszej parafii zaczyna się każdego roku początkiem września (szczegółowe informacje podawane są w Ogłoszeniach Duszpasterskich). Zbiórki dla przyjętych kandydatów odbywają się w Roku Szkolnym i Katechetycznym 2023/2024 w co drugą sobotę miesiąca o godzinie 09:00 w salce (zbiórka teoretyczna) lub w kościele parafialnym (zbiórka praktyczna). Kurs trwa około roku i kończy się egzaminem oraz uroczystym przyjęciem do grona Liturgicznej Służby Ołtarza.

Z biegiem lat starsi ministranci przygotowywani są, podczas specjalnych kursów, do pełnienia funkcji: akolity, lektora, psałterzysty oraz ceremoniarza.

Bycie ministrantem w naszej parafii oznacza przede wszystkim zaszczyt i obowiązek służby przy Ołtarzu Bożym. Dodatkowo organizowane są dla ministrantów zbiórki rekreacyjne, wycieczki oraz wspólna integracja. Do dyspozycji ministrantów pozostaje salka przy plebanii.

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt
Ks. Mariusz Kubów (wikariusz, Prefekt Liturgicznej Służby Ołtarza Parafii Otmuchów)
tel.: 797 907 673
(Zgłaszać się także można w zakrystii po Mszy św. lub w kancelarii parafialnej)