Ołtarz główny

Ołtarz główny

Ołtarz został wykonany przez Johanna Weinmanna z Ellwangen w 1698 roku. W ołtarzu znajduje się obraz „Święty Mikołaj błogosławiący rozbitków”. Obraz został namalowany w 1695 roku przez Michaela Willmanna, o czym informuje inskrypcją na rufie statku. W ołtarzu znajduje się wiele relikwii, m.in. św. Sebastiana, św. Jana Nepomucena, św. Sekundusa

Der Hauptaltar
Der Altar wurde 1698 von Johann Weinmann aus Ellwangen gefertigt. Im Altar befindet sich das Gemälde “Der heilige Nikolaus segnet die Schiffbrüchigen”. Das Gemälde wurde 1695 von Michael gemalt, wie die Inschrift am Heck des Schiffes beweist. Es gibt viele Reliquien im Altar, unter anderem die Reliquien von hl. Sebastian, hl. Johannes von Nepomuk, hl. Sekundus 

Hlavní oltář

Oltář byl výroben v roce 1698 Johannem Weinmannem z Ellwangenu. Součásti výzdoby oltáře je obraz „Svatého Mikuláše, který požehnává ztroskotancům”. Obraz byl namalován v roce 1695 Michaelem Willmannem, na co upozorňuje nápis na lodní zádi. Na oltáři byl umístěn relikviář s ostatky, mj. svatého Šebestiána, svatého Jana Nepomuckého, svatého Sekunduse.

 

 

Ołtarz przed renowacją

 

Ołtarz po renowacji